Praktik, 6 hp

Industrial Placement, 6 credits

TPTE06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nämndspecifikt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CDDD Civilingenjör i datateknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6KFYN Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KKEB Kemisk biologi kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KMAT Matematik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2018) 2 - Svenska Ortsoberoende F

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i medieteknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Högskoleingenjör i elektronik
 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Högskoleingenjör i maskinteknik
 • Biologi, kandidatprogram
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram
 • Innovativ programmering, kandidatprogram
 • Kemi - molekylär design, kandidatprogram
 • Samhällets logistik, kandidatprogram
 • Matematik, kandidatprogram
 • Kemisk biologi kandidatprogram
 • Civilingenjör i informationsteknologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 90 godkända högskolepoäng av obligatoriska kurser i termin 1-4(eller om obligatoriska kurser saknas de av nämnden utpekade kurserna) inom något utbildningsprogram vid LiTH.

Lärandemål

Målet med praktiken är att studenten efter hela praktikperioden skall vara förtrogen med arbetsmiljön i en verksamhet som utbildningen syftar till och kunna fungera som medarbetare i en grupp. Studenten skall också få praktisk erfarenhet av teknik/naturvetenskap exempelvis produktion av varor och tjänster, samt erfarenhet från samverkan på en arbetsplats. Vidare skall praktiken öka studentens förmåga att ta personligt ansvar och ge erfarenhet utöver den tekniska/naturvetenskapliga.
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för de krav som yrkeslivet ställer
 • Ha kunskap om vikten av att systematiskt kunna ta fram relevant information för tekniska och naturvetenskapliga frågeställningar.
 • Kunna redogöra för den mångfacetterade rollen som representeras av dagens yrkesverksamma

 

Kursinnehåll

Praktikplatsen väljs av studenten inom ett område som har anknytning till teknik/naturvetenskap. Praktikuppgifterna skall vara av relevant och teknisk/naturvetenskaplig karaktär och på förhand definierade. För att godkännas på kursen skall studenten vistas minst 3 veckor sammanhängande heltid på arbetsplatsen och därefter författa en praktikrapport för i praktikplanen redovisat uppdrag. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomfört uppdrag styrka närvaron samt aktiv medverkan i en handledarrapport enligt fastställd mall (se bilaga till kursplanen).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs som en individuell praktik i en från högskolan extern organisation. Studenten skall själv söka lämplig praktikplats. Innan kursen påbörjas skall studievägledningen godkänna behörighet och examinator godkänna en praktikplan som formulerats enligt fastställd mall och undertecknats av handledaren vid den organisation praktiken avser utföras samt den studerande. Den arbetsplats där merparten av kursen förläggs, skall tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden.
Projektuppdraget skall dokumenteras i en skriftlig praktikrapport. Denna skriftliga rapport ska vara utförlig och professionellt skriven och väl spegla kursen mål. Innehållet ska vara lättillgängligt och kvaliteten på den skriftliga framställningen ska vara god. Det ska finnas en bakgrund och en frågeställning i en yrkeslivskontext. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes erhållna insikter av yrkesroll, tekniska, ingenjörsmässiga och/eller naturvetenskapliga färdigheter. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning.

Examination

UPG1Projektuppgift6 hpU, G

Studievägledningen kontrollerar behörigheten.
Mall för praktikplan, se fliken "Övriga dokument".
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk litteratur. I förekommande fall bestäms litteratur i samråd med handledaren.

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Tekniska fakultetens kansli

Examinator

Nämndspecifikt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projektuppgift 6 hp U, G

Studievägledningen kontrollerar behörigheten.
Mall för praktikplan, se fliken "Övriga dokument".
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
praktik-bilaga praktik-bilaga.pdf