Civilingenjörsprogram i maskinteknik, 300 hp

Master of Science in Mechanical Engineering, 300 credits

6CMMM

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

En civilingenjör i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet har gedigna maskintekniska kunskaper för att kunna skapa, utveckla, anpassa och använda modern teknik. M-ingenjören kan med ett helhetsperspektiv realisera produkter, system och tjänster för att möta föränderliga behov från näringsliv och samhälle. En civilingenjör i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet har:

 • en stark identitet som maskiningenjör.
 • en förmåga att sätta sig in i nya teknikområden, även utanför det maskintekniska området.
 • en solid matematisk och naturvetenskaplig bas kombinerat med maskintekniskt djup och bredd.
 • ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.

En civilingenjör i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet skall kunna förverkliga produkter och tekniska system utifrån en helhetssyn som innefattar:

 • val av funktionsprincip
 • konstruktion som implementerar den valda funktionsprincipen utifrån aspekter som formgivning, produktionsmetod, resursutnyttjande, ekonomi och miljöpåverkan
 • produktion, drift och underhåll
 • försörjning och leverans
 • skrotning eller avveckling. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från maskinteknikprogrammet ha följande kunskaper och färdigheter:

Matematiska, natur-och teknikvetenskapliga kunskaper

 • Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  En M-ingenjör har en stark grund i matematik vilket omfattar gedigna kunskaper i grundläggande ämnen såsom analys och algebra samt optimeringslära och matematisk statistik. M-ingenjören har även en gedigen kunskap om termodynamik och mekanik. M-ingenjören kan beskriva, matematiskt formulera, lösa och kritiskt värdera modeller inom olika tekniska tillämpningar.
 • Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen
  En M-ingenjör har en bred teknisk kompetens med kunskaper och färdigheter inom maskinteknik. Detta innebär att:
  • M-ingenjören kan använda begrepp, teorier och metoder från hållfasthetslära, materialteknik, strömningslära, konstruktionsteknik, produktutveckling och produktionsteknik etc för att beskriva, analysera och utveckla tekniska produkter och system inom maskinteknik. Detta innefattar också att kunna göra relevanta beräkningar, i förekommande fall med datorstöd, och utföra experimentella undersökningar.
  • En M-ingenjör kan beskriva, strukturera, abstrahera och modellera tekniska komponenter, produkter och system med vetenskapliga begrepp och modeller. M-ingenjören har kunskaper i programmering.
  • En M-ingenjör kan använda systematiska metoder för att utveckla och realisera konstruktioner inom det maskintekniska området. M-ingenjören har medverkat i genomförandet av fler konstruktionsuppgifter med progression under utbildningen.
 • Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen
  Vid M-LiTH kan teknologen välja masterprofil inom något av följande områden:
  • Energi- och miljöteknik
  • Flygteknik
  • Industriell produktion
  • Logistik och supply chain management
  • Konstruktionsmaterial
  • Konstruktionsteknik och produktutveckling
  • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • Mekatronik
  • Tillämpad mekanik
  • Produktionsledning


Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

 • Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning
  M-ingenjören kan med stöd av verktyg och metoder från matematik och programmets ämnesgrund identifiera, formulera och modellera komplexa tekniska problem inom programmets område. Detta innefattar att göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, göra relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.
 • Experimenterande och kunskapsbildning
  En M-ingenjör äger förmåga att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och utvärdera dessa genom experiment. Detta innefattar att formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. M-ingenjören har även förmågan att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant litteratur inom det aktuella området.
 • Systemtänkande
  M-ingenjören har förmåga att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla tekniska system och processer. Detta innebär att kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar och avvägningar.
 • Individuella färdigheter och förhållningssätt
  En M-ingenjör visar initiativförmåga och har förmåga till självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Detta innefattar också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. M-ingenjören har också förmåga att planera sin tid och sina resurser.
 • Professionella färdigheter och förhållningssätt
  M-ingenjören kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Detta innefattar även att vara medveten i sin karriärplanering och hålla sig informerad och professionens utveckling.


Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

 • Att arbeta i grupp
  M-ingenjören ska ha kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp, hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en ”effektiv” grupp och därigenom förmåga att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt samt ha förmåga att agera i olika roller i en sådan grupp; framförallt agera i projektledarrollen.
 • Att kommunicera
  M-ingenjören ska kunna kommunicera skriftligt och muntligt med såväl tekniker som icketekniker, kunna lägga upp en kommunikationsstrategi utifrån projektets mål samt kunna presentera projektresultat på ett förtroendeingivande sätt.
 • Att kommunicera på främmande språk
  M-ingenjören skall på engelska kunna läsa texter inom det egna teknikområdet samt kunna presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.


Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

 • Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  En M-ingenjör tar ansvar för teknikens roll i samhället med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En M-ingenjör beaktar samhällets regelverk och har kännedom om historiskt/kulturellt sammanhang avseende aktuella frågor i ett globalt perspektiv.
 • Företags- och affärsmässiga villkor
  En M-ingenjör har kunskaper om planering av mål och affärsmässiga strategier i olika affärskulturer.
 • Att planera system
  M-ingenjören har kunskap och färdighet i att kravsätta system och produkter så att han/hon kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta och modellera produkter/system samt utvärdera dessa mot krav.
 • Att utveckla system
  M-ingenjören har inom sitt teknikområde generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av konstruktioner/system och kan snabbt kan sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. M-ingenjören har stor färdighet i att tillämpa kunskaperna från sin teknikspecialitet vid utvecklingsarbete.
 • Att realisera system
  En M-ingenjör känner till utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering.
 • Att ta i drift och använda
  En M-ingenjör har kunskaper avseende utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system.

 

Innehåll

Utbildningen är gemensam för samtliga studerande vid utbildningsprogrammet under de tre första åren, varefter inslaget av valbara kurser på programmet successivt ökar. De obligatoriska och valbara kurserna framgår av programplan för respektive årskurs.

  

Profiler

Under termin 7-9 skall den studerande vid utbildningsprogrammet följa en av masterprofilerna om minst 60 hp. För masterprofiler där det i programplanen finns kurser markerade med O/V gäller att en av kurserna skall ingå i examen.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2
samt
Kemi 1
samt
Matematik 4 eller Matematik E

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För tillträde till kandidatprojektkursen, se förkunskapskrav i kursplanen.
  • För tillträde till kurs på termin 7 krävs avslutade kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer senast  den första augusti. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras. Planering ska ske enligt programnämndens riktlinjer.
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå, se förkunskapskrav i kursplanen. 

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Tillåtna huvudområden för masterexamen som krävs för civilingenjörsexamen inom civilingenjörsprogrammet för maskinteknik är:

  • elektroteknik
  • energi- och miljöteknik
  • flygteknik
  • industriell ekonomi
  • maskinteknik

  Vid vilka institutioner/ämnesområden/forskarutbildningsområden vid LiU ett examensarbete inom ovanstående huvudområde kan utföras framgår av gemensamma regelverket för examensarbete. För civilingenjörsexamen bör examensarbete väljas som motsvarar masterprofilens inriktning.

  Examenskrav

  För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i maskinteknik, 300 hp, skall studenten ha fullgjort:

  • kursfordringar med godkänt resultat innefattande samtliga obligatoriska kurser samt valfria kurser ur programplanen inklusive examensarbete så att 300 hp uppnås.
  • masterprofil om minst 60 hp inom samma masterprofil (inkl. projektkurs)
  • kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå. Däri skall ingå:
   • kurser om minst 18 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Maskinteknik
   • kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för masterexamen
   • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för masterexamen
  • kraven för godkänt examensarbete examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundnivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik, se fastställd förteckning över kurser med tillämpning inom matematik.

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Engineering 300 credits and Master of Science 120 credits

  Särskild information

  Forskarutbildningskurser
  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för teknologer. Kontakta forskarstudierektor på resp institution:

  • IEI, forskarstudierektor@iei.liu.se
  • IFM, forskarstudierektor@ifm.liu.se
  • ISY, forskarstudierektor@isy.liu.se
  • IDA, forskarstudierektor@ida.liu.se
  • MAI, forskarstudierektor@mai.liu.se
  • IMT, forskarstudierektor@imt.liu.se
  • ITN, forskarstudierektor@itn.liu.se

  För att få räkna en forskarutbildningskurs i civilingenjörsexamen måste ansökan inlämnas till nämnden, som beslutar om kursen är lämplig och som också fastställer kursplan och poängsätter kursen. 

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 O
  TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 O
  TMKA02 Konstruktionsmetodik och produktutveckling 6* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 2 V
  Period 2
  TMHL24 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder 6 G2X 1 O
  TMKA02 Konstruktionsmetodik och produktutveckling 6* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 4 O
  TPTE06 Praktik 6 G1X - V

  Termin 5 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6 G2X 3 O
  TMKM22 Industriella materialval 6* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS16 Elkraftteknik 6 G1X 2 O
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TMKM22 Industriella materialval 6* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKT39 Maskinelement 6 G2X 2 O
  TSRT19 Reglerteknik 6 G2X 4 O
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 6 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 O
  TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18* G2X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi 6 G2X 2 O
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens 2 G1X - V
  Period 2
  TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18* G2X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 7 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
  TEIO19 Industriell organisation 6 G2X 4 V
  TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 V
  TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
  TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
  TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 4 V
  TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
  TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V
  TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
  TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
  TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
  TMME67 Muskuloskelettär biomekanik och rörelseapparaten 6 A1X 2 V
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 3 V
  TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 1 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
  TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 1 V
  TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 2 V
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
  TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 V
  TFYA96 Fysiken bakom tekniken 6 G2X 4 V
  TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 1 V
  TMES17 Building Energy Systems 6 A1N 3 V
  TMES51 Internationella energimarknader 6 A1N 2 V
  TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 4 V
  TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
  TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 4 V
  TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
  TMKO05 Additiv tillverkning för industriella tillämpningar 6 G2X 3 V
  TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
  TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS31 Biomekanisk modellering av vävnader och system 6 A1X 4 V
  TMMV62 Modellering och simulering för värmeöverföring 6 A1X 1 V
  TMPR01 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
  TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIU02 Datorteknik 4 G1X 2 V
  TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Energi- och miljöteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TKMJ53 Perspektiv på energi- och miljösystem 12 G2X 2/4 O
  Period 2
  TMES17 Building Energy Systems 6 A1N 3 O
  TMES51 Internationella energimarknader 6 A1N 2 V
  Inriktning: Flygteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 O
  TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 3 O
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
  TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 4 V
  Period 2
  TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 O
  TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 O
  TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 4 V
  TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
  Inriktning: Industriell produktion — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 O
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKO05 Additiv tillverkning för industriella tillämpningar 6 G2X 3 V
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
  TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
  Inriktning: Konstruktionsmaterial — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 O
  TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 4 V
  TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 V
  TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
  TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
  Period 2
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 O
  TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 4 V
  TMKO05 Additiv tillverkning för industriella tillämpningar 6 G2X 3 V
  TMMV62 Modellering och simulering för värmeöverföring 6 A1X 1 V
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  Inriktning: Konstruktionsteknik och produktutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TMKT69 Konceptuell konstruktion - projektkurs 6 A1X 4 O
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
  TMKO05 Additiv tillverkning för industriella tillämpningar 6 G2X 3 V
  TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  Inriktning: Kvalitets- och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 O
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 O
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
  Inriktning: Logistik och supply chain management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  Period 2
  TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
  Inriktning: Mekatronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 O
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT06 Reglerteknik, fk 6 A1X 1 O
  Period 2
  TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 4 O
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
  Inriktning: Produktionsledning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 O
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 O
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1N 1 V
  TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
  Inriktning: Tillämpad mekanik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 4 O
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
  TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
  TMME67 Muskuloskelettär biomekanik och rörelseapparaten 6 A1X 2 V
  TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 3 V
  TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 1 V
  Period 2
  TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 4 O
  TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
  TMMS31 Biomekanisk modellering av vävnader och system 6 A1X 4 V
  TMMV62 Modellering och simulering för värmeöverföring 6 A1X 1 V

  Termin 8 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
  TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
  TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ15 Miljömanagement 6 G1F 3 V
  TKMJ55 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
  TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 V
  TMAL56 Flygplanssystem 6 A1X 1 V
  TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
  TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 1 V
  TMES53 Energimanagement 6 A1X 2 V
  TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
  TMKA13 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
  TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
  TMKO04 Kompositmaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
  TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 V
  TMMI46 Industriell automation 6 G2X 4 V
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
  TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
  TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
  TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
  TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
  TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
  TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
  TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling 6 G1X 4 V
  TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
  TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 6 A1X 2 V
  TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 3 V
  TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
  TMHP06 Fluidmekanisk systemteknik, avancerad kurs 6 A1X 2 V
  TMKO03 Metaller för lättviktsapplikationer 6 A1X 3 V
  TMKO04 Kompositmaterial 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKO06 Biopolymerer och biokompositer 6 A1X 2 V
  TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
  TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
  TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
  TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
  TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
  TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
  TMMV63 Beräkningsmetoder för aerodynamik 6 A1X 3 V
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
  TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
  TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
  TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
  TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V
  TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Energi- och miljöteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TKMJ55 Industriell ekologi 6 A1X 1 O
  TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 O
  TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 1 V
  TMES53 Energimanagement 6 A1X 2 V
  TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
  Period 2
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 O
  TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 3 V
  TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
  Inriktning: Flygteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 O
  TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 O
  TMAL56 Flygplanssystem 6 A1X 1 V
  TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
  TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  Period 2
  TMAL06 Aircraft Conceptual Design - Project Course 6 A1X 2 O
  TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
  TMKO03 Metaller för lättviktsapplikationer 6 A1X 3 V
  TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
  TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
  TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
  TMMV63 Beräkningsmetoder för aerodynamik 6 A1X 3 V
  Inriktning: Industriell produktion — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMI46 Industriell automation 6 G2X 4 O
  TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
  TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
  TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 O
  TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
  Inriktning: Konstruktionsmaterial — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 O
  TMKO04 Kompositmaterial 6* A1X 1 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
  TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMKO06 Biopolymerer och biokompositer 6 A1X 2 O
  TMKO03 Metaller för lättviktsapplikationer 6 A1X 3 O/V
  TMKO04 Kompositmaterial 6* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
  Inriktning: Konstruktionsteknik och produktutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 O
  TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 O
  TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
  Period 2
  TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 O
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
  TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
  Inriktning: Kvalitets- och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 O
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
  Period 2
  TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 O/V
  En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
  TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 O/V
  En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
  TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
  Inriktning: Logistik och supply chain management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 O
  TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 4 V
  Period 2
  TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 O
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
  Inriktning: Mekatronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMHP06 Fluidmekanisk systemteknik, avancerad kurs 6 A1X 2 V
  TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
  TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Produktionsledning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 O
  TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
  TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
  Period 2
  TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 O
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
  Inriktning: Tillämpad mekanik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 O/V
  TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 O/V
  TMKO01 Avancerade material och miljön 6 A1X 2 V
  TMKO04 Kompositmaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  Period 2
  TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
  TMKO04 Kompositmaterial 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
  TMME19 Mekanik, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
  TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
  TMMV63 Beräkningsmetoder för aerodynamik 6 A1X 3 V

  Termin 9 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
  TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
  TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
  TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
  TMES27 Modellering av energisystem 6 A1N 3 V
  TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
  TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
  TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1F 4 V
  TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
  TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
  TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
  TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1F 4 V
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1N 3 V
  TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
  TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
  TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Energi- och miljöteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPE10 Projektkurs avancerad - systemanalys inom energi- och miljösystemområdet 12* A1F - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
  TMES27 Modellering av energisystem 6 A1N 3 V
  Period 2
  TMPE10 Projektkurs avancerad - systemanalys inom energi- och miljösystemområdet 12* A1F - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
  TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1F 4 V
  Inriktning: Flygteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMAL07 Prototype Realization - Project Course 6 A1X - O
  TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1F 4 O
  TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMAL08 Aircraft Systems Engineering - Project Course 6 A1X - O/V
  TMHL26 Aircraft Structures - Project Course 6 A1X - O/V
  TMMV26 Aircraft Aerodynamics - Project Course 6 A1X - O/V
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1N 3 V
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
  TMMV62 Modellering och simulering för värmeöverföring 6 A1X 1 V
  Inriktning: Industriell produktion — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 O
  TMKO02 Material och tillverkningsteknik 6 A1X 2 V
  TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Konstruktionsmaterial — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Konstruktionsteknik och produktutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  Period 2
  TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1N 3 V
  TMKU01 Designautomatisering för kundunika produkter 6 A1F 2 V
  Inriktning: Kvalitets- och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Logistik och supply chain management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
  TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
  Inriktning: Mekatronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS32 Modellering och simulering av mekatroniska system 6 A1X 3 V
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1N 3 V
  TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
  Inriktning: Produktionsledning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
  TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  Period 2
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
  Inriktning: Tillämpad mekanik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMPM10 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1F - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
  TMMV59 Tillämpning av beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMPM10 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1F - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V