Master's Programme in Ageing and Social Change, 120 hp

Master's Programme in Ageing and Social Change, 120 credits

F7MAG

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie master-/magisterexamen med huvudområdet åldrande och social förändring

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Åldrande och social förändring (60/120 hp) är ett program på avancerad nivå som leder till en master- eller magisterexamen inom huvudområdet Åldrande och social förändring.

Åldrande är en av de stora utmaningarna för individer och institutioner i dagens föränderliga samhällen. Åldrande samhällen kräver ökad internationaliserad förståelse kring samhälls- och tvärvetenskaplig forskning samt kunskap om lämpliga policys för hållbara samhällen och framtida utveckling i ett nationellt, europeiskt och globalt perspektiv. Masterprogrammet i Åldrande och social förändring (60/120 hp) relaterar individens och befolkningens åldrande till övergripande sociala, ekonomiska, politiska och kulturella förändringar samt till nya strukturer av ojämlikhet och relevanta policys för att hantera dessa förändringar. Fokus ligger på beroendeförhållanden mellan policys, välfärdsinstitutioner, befolkningsdynamik och individen. Inom programmet tas ett brett och integrerat samhällsvetenskapligt perspektiv på samtidens föränderliga, åldrande samhällen. Pedagogiken inom programmet utgår från en hybridstruktur, besående av digital och webbaserad undervisning, genom en kombination av campus- och distansundervisning. Programmet karaktäriseras av utveckling av både kunskap och färdigheter inom huvudområdet Åldrande och social förändring. 

Programmet förmedlar professionell kunskap inom forskning, politik och praktik i åldrande samhällen, med fokus på den ökade internationaliseringen av olika tillämpningsområden och kompetenser. Efter godkända avslutade studier är studenterna förberedda för karriärer inom olika policyområden samt behöriga för fortsatta studier och forskning på doktorandnivå. Arbetsmarknads möjligheter ligger framför allt inom planerings-, utvecklings-, lednings- och utvärderingsarbete, t.ex., i privat och offentlig sektor inom såväl nationella som internationella organisationer. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen


Kunskap och förståelse

För en Magisterexamen (60 hp) skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Åldrande och social förändring, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad kunskap om datakällor, statistiska och analysmetoder samt tolkning av komplex information inom huvudområdet Åldrande och social förändring
   

För en Masterexamen (120 hp) skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Åldrande och social förändring, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Åldrande och social förändring

 

Färdighet och förmåga

För en Magisterexamen (60 hp) skall studenten:

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, och
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
   

För en Masterexamen (120 hp) skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För en Magisterexamen (60 hp) skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet Åldrande och social förändring göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
   

För en Masterexamen (120 hp) skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet Åldrande och social förändring göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet i Åldrande och social förändring (60/120 hp) är ett samhälls- och tvärvetenskapligt masterprogram med möjlighet till individuell fördjupning. Programmet omfattar fyra terminer om sammanlagt 120 hp. Studenter kan välja att avsluta programmet efter ett år och då med en magisterexamen (60 hp). 

För masterexamen inleds de två första terminerna med obligatoriska kurser. För magisterexamen kombineras obligatoriska kurser med ett självständigt arbete (15 hp) som avslutar termin två.

De obligatoriska kurserna i termin ett och två ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom åldrande och social förändring. I första hand är dessa en introduktion till åldrande och social förändring som ett tvärvetenskapligt område inom åldrande samhällen. Innehållet inkluderar historiska och teoretiska synsätt med sociologiska, ekonomiska, hälsovetenskapliga, demografiska, filosofiska, tekniska, och psykologiska perspektiv. Utöver detta behandlas policyinriktad åldrandeforskning mellan mikro-, meso-, och makronivåer i förändrande åldrande samhällen med ett skandinaviskt, europeiskt och globalt fokus. Ytterligare kurser hanterar välfärdsstaten, livscykelpolitiken, pensioner, ekonomisk ojämlikhet, lag och mänskliga rättigheter, hälsa och vård, familjer och relationer mellan generationer med intersektionella perspektiv på kön, social klass och etnicitet. Dessutom introduceras data- och analysmetoder för policyorienterad samhällsvetenskaplig forskning inom åldrande och social förändring. I slutet av termin två behandlas det åldrande samhällets framtidsscenarier samt de framtida trenderna inom åldrande forskning och politik. Grundläggande kompetenser i policyanalys och policypåverkan tillhandahålls. 

För masterexamen ges också kurser inom skandinavisk, europeisk och global politik inom åldrande och policyanalys under andra halvan av termin två. 

Under den tredje terminen kan studenterna välja mellan studier utomlands, forsknings- eller policypraktik och/eller valbara kurser. Valbara kurser och kurser under utlandsstudier väljs i samråd med programansvarig, och eventuell praktikplats ska godkännas av kursansvarig.

Den fjärde terminen ägnas åt det självständiga arbetet inklusive deltagande i regelbundna uppsatsseminarier.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på masterprogrammet i Åldrande och social förändring (60/120 hp) sker i en hybridform där gemensam undervisning genomförs samtidigt på campus och online. Programmets hybriddesign innebär att studenter antas till campusstudier eller distansstudier med campusförlagda perioder.

Inom hybridformatet sker undervisning genom campus- och online baserat grupparbete, digitalt lärande, deltagande i internationella webbseminarier, produktion av bloggar, online samtal och andra typer av audiovisuell undervisning. Hybridkurser kombinerar olika undervisningsformer. Studenterna ska interagera med varandra och andra lärare vid samma tillfälle på campus och online via digitala klassrum och elektroniska kanaler. Det innebär att studenterna måste ha tillgång till lämplig elektronisk hårdvara och internet under hela studietiden. 

Studenterna förväntas delta vid lärtillfällen, både på campus och online enligt de direktiv som beskrivs i respektive kursplaner. Deltagande vid 4–5 campusförlagda perioder är obligatoriskt för alla studenter. 

Det pedagogiska tillvägagångssättet betonar den interaktiva undervisningen och kommunikationen, med vikt på varierande undervisningsmetoder och examinationsformer. Studenter förväntas delta aktivt och ta ansvar för sina studier genom utbyte med undervisande lärare inom programmet såväl som med internationella experter från utbildnings-, forsknings- och policynätverk. 

Studenterna förväntas att löpande delta under hela utbildningen i regelbundna interna och externa läraktiviteter. Stödstrukturer för kontinuerligt arbete i studiegrupper samt handledning tillhandahålls inom programmet. Medan arbete i studiegrupper hänvisar till studenternas ömsesidiga utbyte och stöd, handlar handledning om akademiskt stöd från lärare för att stötta studenter i att nå lärandemålen.

Ovanstående, såväl som andra policy- och praktikrelaterade färdigheter som att skriva policydokument och att delta i politiska diskurser ingår i programmets kurser.

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att bli antagen till det självständiga arbetet på magisternivå ska den studerande har klarat minst 22,5 hp av första årets kurser, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring I (7,5 hp).

  För tillträde till den tredje terminen krävs minst 37,5 hp godkända från första årets kurser varav 15 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring I (7,5 hp).

  För tillträde till termin fyra och det självständiga arbetet på masternivå krävs minst 75 hp godkända från de första tre terminerna, varav 22,5 hp godkända i följande kurser: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp), Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring inom det åldrande samhället I (7,5 hp), Policy och policyrådgivning i ett åldrande samhälle (7,5 hp).

  Examenskrav

  Den studerande kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie magisterexamen med huvudområdet Åldrande och social förändring (60 hp) respektive Filosofie masterexamen med huvudområdet Åldrande och social förändring (120 hp). Detta förutsatt att alla kurser är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen. Slutförda kurser kommer att anges i examensbeviset.

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie master-/magisterexamen med huvudområdet åldrande och social förändring

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (60/120 credits) with a major in Ageing and Social Change

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.

  Tekniska krav

  Studenten måste ha tillgång till e-post och Internet. Alla kurser Studenten måste ha tillgång till internet. Alla kurser presenteras i ett hybridformat. För att säkerställa ett hybridlärande i kombination med campus- och online- aktiviteter och för att aktivt kunna delta i utbildning och kommunicera med studenter och lärare är det viktigt att studenterna har tillgång till lämplig hårdvara. Information om eventuella särskilda krav som kan behövas för en kurs kan hittas i kursplanen för aktuell kurs.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  755A09 Social struktur, ojämlikhet och exkludering i en åldrande värld 7.5 A1N v202404-202413 O
  755A10 Åldrandepolicys 7.5 A1N v202404-202413 O
  755A11 Framtida perspektiv på åldrande och social förändring 7.5 A1N v202413-202423
  755A12 Policy och policyrådgivning i ett åldrande samhälle 7.5 A1N v202413-202423
  755A13 Magisteruppsats i åldrande och social förändring 15 A1E v202413-202424

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  755A14 Praktik inom åldrande och social förändring 15 A1F v202435-202444 V
  755A15 Aktuella forskningsfrågor inom åldrande och social förändring 15 A1F v202435-202444 V
  755A16 Tematisk fördjupningskurs i åldrande och social förändring 7.5 A1F v202445-202502 O
  755A17 Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring II 7.5 A1F v202446-202503 O

  Termin 4 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  755A18 Masteruppsats i åldrande och social förändring 30 A2E O