Civilingenjörsprogram i informationsteknologi, 300 hp

Master of Science in Information Technology, 300 credits

6CITE

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen - Informationsteknologi

samt

Teknologie masterexamen med huvudområde Informationsteknologi, Datateknik, Elektroteknik eller Medicinsk teknik

Studietakt

Helfart

Syfte

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi utbildar civilingenjörer med helhetssyn på tekniken och dess användning i samhället. Med bred teknisk bas i informationsteknologi och datavetenskap, utvecklar och anpassar de utexaminerade civilingenjörerna i informationsteknologi olika lösningar för säkra och användaranpassade system. Lösningarna möjliggör att överföra, strukturera och presentera olika slags information och möta de behov som samhället ställer. Utbildningen ger genom kurser i ämnen som etik, juridik, mångfald, genus, och hållbarhet förståelse för teknikens roll i ett helhetsperspektiv och verktyg för att kunna möta samhällets och enskilda individers krav på hållbar teknikutveckling som sätter människan i centrum.

Utbildningen präglas av studentcentrerat lärande med samarbete mellan studenterna. Det förbereder dem för ett livslångt lärande genom att de redan under studietiden övar på att själva avgöra vad som behöver läras för att lösa ett givet problem. Utbildningen präglas också av kurser med starka projektinslag. 

Studenterna utvecklar under utbildningen, bl.a. genom den pedagogiska modellen, sina personliga förmågor till samarbete, problemlösning och kommunikation med andra yrkesgrupper. De kan också leda högteknologiska projekt av olika slag. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från informationsteknologiprogrammet ha följande kunskaper och färdigheter: 

Ämneskunskaper

Kunskaper i grundläggande matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga ämnen

Civilingenjörer i Informationsteknologi har en gedigen matematisk kompetens med både kontinuerlig och diskret matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och optimering samt naturvetenskap anpassat för IT-området. Det innebär att de utexaminerade civilingenjörerna kan använda matematiken som verktyg för att beräkna, strukturera, abstrahera och modellera problem inom informationsteknologi.

Utbildningen ger en datateknisk bas i programmering, datastrukturer, operativsystem och datorteknik, samt kunskap och förståelse för utrustning och system för data och multimedia. Ingenjörerna ska behärska ett teknikblock inom informationsteknologi som omfattar:

 • Cybersäkerhet, som handlar om hur informationssystem kan skyddas från angrepp.
 • Datornät, som handlar om nätstrukturer och kommunikationsprotokoll, speciellt Internet.
 • Informationssystem, som handlar om hur information kan organiseras genom lagring och utsökning i olika slags distribuerade media.
 • Interaktion, som här handlar om hur människan, baserat på sin kognitiva förmåga och olika designmodeller för interaktion, interagerar med olika typer av gränssnitt.

Fördjupade och väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen.

Civilingenjörer i informationsteknologi har fördjupade kunskaper inom informationsteknologi. De har även väsentligt fördjupade kunskaper inom sitt valda huvudområde och har därmed tillgodogjort sig de kunskaper som behövs för en fortsättning på forskarutbildningsnivå.

Civilingenjörerna i informationsteknologi har metodkunskap i sitt valda huvudområde där kunskapen uppnåtts via inslag i kurser under utbildningen samt en väsentligt fördjupad kurs i metodkunskap i nära anslutning till examensarbetet på avancerad nivå.

Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Genom att utbildningen genomförs i nära samverkan med flera starka forskningsmiljöer har civilingenjören i informationsteknologi god kännedom om aktuella forsknings- och utvecklingsfrågeställningar inom valt huvudområde för utbildningen.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning

Utbildningen ger både verktyg och metoder från matematiken som tekniska kunskaper för att identifiera, formulera och modellera komplexa datatekniska problem. Det innebär att de utexaminerade civilingenjörerna i informationsteknologi kan göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter. 

Experimenterande och kunskapsbildning

Informationsteknologiutbildningen ger studenterna förmågan att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och genom experimentell implementering av programvara och datorkonstruktion, utvärdera hypoteserna. Det innebär att de färdiga civilingenjörerna kan formulera abstrakta modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera samt redovisa resultat. De har även förmåga att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant kunskap inom det aktuella området.

Systemtänkande

Efter utbildningen har civilingenjörerna i informationsteknologi förmågan att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla informationstekniska system och processer. Det innebär att kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa, samt göra prioriteringar av avvägningar. Begreppet system här inbegriper sociotekniska, ekonomiska och ekologiska system. Vid analys av dessa kan ingenjören även kritiskt granska hur systemavgränsningar påverkar möjligheter till konsekvensanalys.

Individuella färdigheter och förhållningssätt

De utexaminerade civilingenjörerna visar initiativförmåga och har förmåga till ett självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Det innebär också självkännedom samt förmåga till personligt ledarskap och livslångt lärande. De har även förmågan att planera sin tid och sina resurser.

Professionella färdigheter och förhållningssätt

Civilingenjörerna i informationsteknologi kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande.. Det innebär även att de är medvetna i sin karriärplanering och håller sig informerade om professionens utveckling och samhällets krav på ny kunskap.

Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

Att arbeta i grupp

De färdiga ingenjörerna är, väl förberedda för att arbeta i och leda grupper. De har kunskap om vilka olika roller som finns i en projektgrupp, hur dessa roller samverkar och vad som kännetecknar en effektiv grupp. De får därigenom förmågan att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt. Genom att ha deltagit i flertalet större grupprojekt, inklusive ett helterminsprojekt, är de färdigexaminerade civilingenjörerna i informationsteknologi förberedda för att agera i olika grupproller. De är redo att växa i projektledarrollen eller andra ansvarsfyllda roller, och har en god grund för att kunna initiera, planera, leda och utvärdera tekniska utvecklingsprojekt.

Att kommunicera

Utbildningen ger goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Det innebär att studenterna efter utbildningen kan presentera resultatet av tekniskt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel i såväl tal som skrift. 

Att kommunicera på främmande språk

Civilingenjörerna i informationsteknologi kan obehindrat läsa texter på engelska inom det egna teknikområdet samt presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.

Planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga krav

Att relatera tekniken till samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

Utbildningen ger perspektiv på teknikens betydelse och på den egna rollen som ingenjör i samhället, både nationellt och globalt, och lär studenterna beakta hållbar tillämpning av teknik. Civilingenjörer i informationsteknologi ska, för att kunna skapa användarvänlig interaktion, ha kunskap om människans kognitiva processer och kommunikationsförmågor som bas, och ska förstå teknikens roll i samhället utifrån etiska, juridiska, ekologiska och sociala perspektiv.

Att utvärdera företags- och affärsmässiga villkor

Civilingenjörerna i informationsteknologi har, baserat på insikter i affärsmässiga och företagsmässiga villkor, förmågan att utveckla och utvärdera införandet av ny teknik.

Att planera system 

De färdiga civilingenjörerna har kunskaper och färdigheter i att engagera breda grupper av intressenter vid framtagande av systemgränser, mål och behov. De har även färdigheter i att utforma system, produkter och tjänster. I och med detta kan de efter examen medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta, modellera produkter/system samt utvärdera dessa gentemot olika intressentgruppers perspektiv.

Att utveckla system

Civilingenjörer i informationsteknologi har, inom sitt teknikområde, generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av system och kan snabbt sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. De har stora färdigheter i att tillämpa kunskaperna från sina teknikspecialiteter vid utvecklingsarbete.

Att realisera system

En utexaminerad ingenjör från programmet har kunskaper i utformning, design, implementering och test av mjukvarusystem. 

Att ta i drift och använda system

Efter utbildningen har civilingenjörerna i informationsteknologi kännedom om utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade IT-system. 

Innehåll

Programmet har en obligatorisk del, som ges under de tre första åren. Den obligatoriska delen innehåller:

Datavetenskap, datorteknik och systemteknik 

Kurserna i datavetenskap ger en förståelse för programmering, datastrukturer och algoritmer, databaser och processprogrammering. Kurserna i datorteknik och systemteknik ger en grund i digitalteknik, en djupare förståelse för hur datorn och dess komponenter är konstruerade, samt grunderna i signalbehandling och reglerteknik. 

Informationsöverföring, lagring, cybersäkerhet

Kurser i datakommunikation behandlar nätstrukturer och protokoll, databasteknik behandlar hur information kan organiseras genom lagring och utsökning i olika slags distribuerad media. Tredje året innehåller programmet ett helterminsprojekt inriktat mot cybersäkerhet.

Ekologisk och social hållbarhet

Kurser i mångfald, genus, etik, juridik och hållbarhet ger bredare och djupare förståelse för informationsteknologi i en samhällskontext

Interaktion

Behandlar människans kontakt via olika typer av gränssnitt, baserat på människans kognitiva förmåga och olika designmodeller. 

Matematik och naturvetenskap

Består dels av kontinuerlig matematik som analys, linjär algebra och transformer, dels av diskret matematik och logik samt tillämpad matematik i form av matematisk statistik, beräkningsvetenskap och optimering. Naturvetenskapen ges i form av grunderna i mekanik och fysikaliska modeller.

Kommunikation och ledarskap

Muntlig och skriftlig kommunikation behandlas vid flertalet moment under programmets gång med successivt ökande krav på kvalitet och vetenskaplighet. En kurs i ledarskap under tredje året i samband med projektterminen förbereder för en yrkeskarriär med ledarroller.

 

Under de två avslutande åren ges en stor valfrihet för att dels kunna fördjupa sig inom ett informations-, eller datatekniskt område och dels kunna bredda sig genom att välja kurser inom angränsande områden eller kurser för att utveckla yrkesprofessionen. Inom programmet erbjuds ett antal profiler med ämnesfördjupning. Under dessa två år på den avancerade nivån skall studenten välja kurser så att man uppfyller masterexamens krav på ämnesmässig fördjupning inom ett huvudområde, se vidare under rubriken Examenskrav.

 

Programmets pedagogiska modell

Under den grundläggande delen är den pedagogiska modellen baserad på studentcentrerat lärande, i huvudsak problembaserat lärande (PBL), där basgruppen är en grund för lärandet. I PBL ligger fokus på problemlösningsförmåga, förmåga att självständigt identifiera inlärningsbehov i relation till det aktuella problemet, samt förmåga att samarbeta både i lärande och i problemlösning. 


Basgrupperna innehåller 6-8 studenter och de omformas varje termin; de skapas så att grupperna blir varierade vad gäller bakgrund, ålder, kön och erfarenhet. Varje grupp har en handledare vars uppgift är att underlätta, stödja och stimulera lärandet och samarbetet i gruppen. Handledaren i basgruppen lär därför inte ut; hen styr istället varsamt gruppens eget arbete så att det inriktas mot relevanta kursmål. 


Basgruppen utgår från vinjetter, verklighetsanknutna situationer, som är kortfattat beskrivna i text, bild eller i annan form. 


PBL tränar studenternas förmåga att arbeta självständigt och i grupp; därtill ger arbetsformen träning i att fortlöpande och kritiskt värdera inhämtade kunskaper. 


Under de 3 första åren finns för varje termin en terminssammanhållande kurs. Examinator för kursen har ansvar för helheten av terminen med avseende på samordning och planering av vinjetterna till terminens samtliga kurser. Examinator ansvarar för och leder handledarna för bas- och projektgrupper. 
Examinatorerna för dessa kurser ingår i IT-programmets programplanegrupp efter beslut av programnämnden. 


För övergripande pedagogiskt ansvar finns en PBL-ansvarig lärare. Den PBL-ansvarige läraren ansvarar för introduktionsmomenten till PBL under termin 1. 

Profiler

De ämnesfördjupande profilerna påbörjas termin 7 och innehåller vanligen flera kurser att välja bland. Varje profil har ett regelverk som bestämmer hur profilkurser kan väljas.

Examensbeviset anger namnet på profilen som inriktning. 

Profiler kan med tiden variera och aktuella profiler fastställs inför termin 7 i programplanen. Huvudområdet för profilen beror på vilket val av valbara kurser som gjorts inom profilen. Tillåtna huvudområden för programmet, se avsnitt Examenskrav.

Profiler och regelverk

 • AI och maskininlärning
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå.
 • Datorsystem
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 48 hp ska ingå.
 • Industriell ekonomi
  • Obligatoriska kurser i profilen, kompletteras med övrigt kursutbud för att uppnå minst 30 hp på avancerad nivå i för programmet tillåtet huvudområde för masterexamen.
 • International Software Engineering (endast för antagna till utbytesstudier termin 8 till Harbin Institute of Technology, Kina)
  • tillgodoräknade utbytesstudier omfattande minst 30 hp
  • Obligatoriska kurser
 • Medicinsk informatik
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå, kompletteras med övrigt kursutbud för att uppnå minst 30 hp på avancerad nivå i för programmet tillåtet huvudområde för masterexamen.
 • Programmering och algoritmer
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå.
  • Därav minst två av TATA64, TDDD08, TDDD14, TDDD20, TDDE34
 • Spelprogrammering
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå.
 • Storskalig mjukvaruutveckling
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 30 hp på avancerad nivå.
 • Säkra system
  • Obligatoriska och två valbara kurser i profilen.

Individuell masterprofil i samband med utlandsstudier kan upprättas i samråd med utbildningsledaren. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen är campusförlagd och programmet organiserat så att man vanligen läser två-tre kurser parallellt under en period. Under de första fem terminerna tillämpas problembaserat lärande enligt beskrivning under rubriken Programmets pedagogiska modell.

Programmet innehåller många kurser med laborativa och projektorienterade moment. Framför allt genomförs en projekttermin med grupper om 5-7 deltagare, där ett större projektarbete varvas med ämnesmässiga moment. 

Under de avslutande två åren kommer många kurser att vara gemensamma med masterprogram och ges därför på engelska. 


I programplanen finns angivet vilka kurser som är obligatoriska, valbara eller frivilliga i respektive termin. De obligatoriska kurserna måste ingå i examen, de valbara får ingå i examen medan frivilliga inte kan räknas in i civilingenjörsexamen. Programnämnden bestämmer vilka kurser som skall vara obligatoriska och vilka som, för skilda studerandegrupper inom utbildningen, utgör valbara alternativ. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får inte ingå i examen samtidigt. Andra kurser kan efter beslut av programnämnden räknas som valbar kurs. 

För varje profil utses en profilansvarig.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2
samt
Kemi 1
samt
Matematik 4 eller Matematik E

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För tillträde till kandidatprojektkursen, se förkunskapskrav i kursplanen.
  • För tillträde till kurs på termin 7 krävs avslutade kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer senast  den första augusti. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras. Planering ska ske enligt programnämndens riktlinjer.
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå, se förkunskapskrav i kursplanen. 

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Studenter bör, för att få sin civilingenjörsexamen, välja ett examensarbete som motsvarar profilens allmänna inriktning.

  För kandidat- och masterexamen skall examensarbetet göras inom huvudområdet.

  För tillträde till examensarbetet se "Tillträdeskrav till högre termin eller kurser". 

  För att kunna ta ut den masterexamen som krävs för att få civilingenjörsexamen från programmet, är de tillåtna huvudområdena informationsteknologi, datateknik, elektroteknik, och medicinsk teknik.
   

  Examenskrav

  För att uppfylla civilingenjörsexamen i informationsteknologi, 300 hp, skall studenten, med godkänt resultat, ha fullgjort: 

  • samtliga obligatoriska kurser ur programplanen 
  • en masterprofil med tillhörande obligatoriska och valbara kurser
  • valbara kurser ur programplanen så att 300 hp uppnås. Andra kurser kan, efter särskilt beslut av programnämnden, inräknas.
  • kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå. Där ska ingå:
   • kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för masterexamen.
   • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för masterexamen.
  • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå examinerat på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundnivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls via obligatoriska kurser på programmet.

  För studier inom Tekniska högskolans utbytesprogram görs en helhetsbedömning så att motsvarande nivå uppnåtts. Detta innebär inga specifika kurskrav, kurserna skall läsas i linje med programmets inriktning. 

  Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får inte ingå i examen samtidigt. Om kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Beslut i dessa fall görs av programnämnden. 

  Maximalt kan 30 hp av kurser som inte är klassade som teknik, naturvetenskap eller medicin räknas med i programexamen. 

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjörsexamen - Informationsteknologi

  samt

  Teknologie masterexamen med huvudområde Informationsteknologi, Datateknik, Elektroteknik eller Medicinsk teknik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science in Engineering - Information Technology

  and

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Information Technology, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering or Biomedical Engineering

  Särskild information

  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, kontakta forskarstudierektor på respektive institution.

  För att få räkna med en sådan kurs som valfri i civilingenjörsexamen, lämnas en ansökan in till programnämnden för beslut om kursplan.

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram.

  Beaktande av särskilda perspektiv enligt styrelsens direktiv.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 0
  TDDC75 Diskreta strukturer 8* G1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC77 Objektorienterad programmering 8* G1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi 8* G1N - O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 1
  TDDC75 Diskreta strukturer 8* G1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC77 Objektorienterad programmering 8* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi 8* G1N 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATB04 Inledande matematisk analys 6 G1X 2 O
  TDDC77 Objektorienterad programmering 8* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi 8* G1N 4 O
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 2 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA23 Matematiska algoritmer och modeller 8* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA41 Envariabelanalys 1 6 G1X 4 O
  TDTS11 Datornät och internetprotokoll 6 G1X 2 O
  TGTU96 Hållbar studiesituation 2* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TANA23 Matematiska algoritmer och modeller 8* G1X 1/2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU79 IT-rätt och etik 6 G1X 3 O
  TSEA77 Datorteknik 4 G1X 4 O
  TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 V
  TGTU96 Hållbar studiesituation 2* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TATA24 Linjär algebra 8* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 G2X 3 O
  TDDE43 Design och utveckling av interaktiva system 12* G1F 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU82 Mångfald och genus inom applikationsutveckling 4* G1F 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA24 Linjär algebra 8* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE43 Design och utveckling av interaktiva system 12* G1F 2/3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU82 Mångfald och genus inom applikationsutveckling 4* G1F 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE47 Processprogrammering och operativsystem 8 G2X 3 O
  TINF01 IT för hållbarhet 8* G1F 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB32 Linjära system 8* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA91 En- och flervariabelanalys 6 G1X 4 O
  TINF01 IT för hållbarhet 8* G1F 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB32 Linjära system 8* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 5 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS42 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP89 Optimering för IT 8* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE48 Mobila nätverk 4 G2X 3 O
  Period 2
  TAMS42 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP89 Optimering för IT 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 O
  TSRT19 Reglerteknik 6 G2X 4 O

  Termin 6 VT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE53 Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt 26* G2X 3/4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens 2 G1X - V
  Kursen är främst till för den som planerar utlandsstudier/utlandsvistelse inom ramen för sin utbildning. Den ges även som en distanskurs under sommaren. Kontakta din studievägledare för att bli anmäld till distanstillfället.
  Period 2
  TDDE53 Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt 26* G2X 3/4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO97 Ledarskap 4 G1X 2 O
  TPTE06 Praktik 6 G1X - V

  Termin 7 HT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V
  För Civlingenjör D eller IT gäller att en av TANA09 eller TANA21 ska läsas.
  TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
  TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1N 4 V
  TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD53 Avancerad interaktionsdesign 6 A1X 1 V
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
  TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
  TEIO32 Projektledning och organisation 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
  TGTU99 Etiska frågor inom AI 6* A1N 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 4 V
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  TSTE12 Konstruktion av digitala system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TANA09 Datatekniska beräkningar 4 G2X 1 O/V
  För Civlingenjör D eller IT gäller att en av TANA09 eller TANA21 ska läsas.
  TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 2 V
  Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V
  TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
  TBMI04 E-hälsa: visioner och verktyg 6 G2X 2/4 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 V
  TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
  TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
  TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE60 Cybersäkerhet och människan 6 A1X 4 V
  TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
  TEIM13 Interkulturell kommunikation 6 G1X 4 V
  TEIO32 Projektledning och organisation 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA96 Fysiken bakom tekniken 6 G2X 4 V
  TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 1 V
  TGTU99 Etiska frågor inom AI 6* A1N 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 1 V
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB21 Beräkningsfotografi 6 A1X 4 V
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
  Inriktning: AI och maskininlärning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 O
  TGTU99 Etiska frågor inom AI 6* A1N 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1N 4 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
  Period 2
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 O
  TGTU99 Etiska frågor inom AI 6* A1N 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  Inriktning: Datorsystem — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
  TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  Inriktning: Industriell ekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O
  TEIO32 Projektledning och organisation 6* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 O
  TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap 6 A1X 2 O
  TEIO32 Projektledning och organisation 6* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Medicinsk informatik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 O
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDD53 Avancerad interaktionsdesign 6 A1X 1 V
  Period 2
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V
  TBMI04 E-hälsa: visioner och verktyg 6 G2X 2/4 V
  Inriktning: Programmering och algoritmer — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1N 4 O/V
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  Inriktning: Spelprogrammering — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 O
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDD53 Avancerad interaktionsdesign 6 A1X 1 V
  Period 2
  TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  Inriktning: Storskalig mjukvaruutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
  Period 2
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 V
  TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  Inriktning: Säkra system — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 O
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE60 Cybersäkerhet och människan 6 A1X 4 V

  Termin 8 VT 2028

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 V
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 V
  TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE61 Etisk hackning 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 V
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE21 Cybersäkerhetsrätt 6 G1X 3 V
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ15 Miljömanagement 6 G1F 3 V
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  Period 2
  TAOP87 Projekt i tillämpad optimering 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2F 2 V
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD48 Automatisk planering 6 A1N 1 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE61 Etisk hackning 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE64 Sports Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
  TEAE20 Immaterialrätt 6 G1X 1 V
  TEIG01 Organisation för cybersäkerhet 6 A1N 4 V
  TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 2/4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  TSBB33 3D-datorseende 6 A1X 3 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X 3 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: AI och maskininlärning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD48 Automatisk planering 6 A1N 1 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE64 Sports Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Datorsystem — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2F 2 V
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Industriell ekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 O
  Period 2
  TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 O
  Inriktning: Medicinsk informatik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 V
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 2/4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Programmering och algoritmer — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 O/V
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2F 2 O/V
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 O/V
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  Inriktning: Spelprogrammering — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 O
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  Period 2
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  Inriktning: Storskalig mjukvaruutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Säkra system — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 O
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE61 Etisk hackning 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE21 Cybersäkerhetsrätt 6 G1X 3 V
  Period 2
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE61 Etisk hackning 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIG01 Organisation för cybersäkerhet 6 A1N 4 V

  Termin 9 HT 2028

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V
  För Civlingenjör D eller IT gäller att en av TANA09 eller TANA21 ska läsas.
  TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD53 Avancerad interaktionsdesign 6 A1X 1 V
  TDDE15 Avancerad maskininlärning 6 A1F 1 V
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE20 Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE58 Trådlösa kommunikationsnätverk 6 A1N 2 V
  TDDE63 Avancerad projektkurs: Informationssäkerhet 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 V
  TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
  TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
  TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
  TNM114 Artificiell intelligens för interaktiv media, projektkurs 6 A1X 2 V
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB19 Maskininlärning för datorseende 6 A1X 2 V
  TSBK03 Teknik för avancerade datorspel 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  TSIT14 Digital forensik och incidentrespons 6 A1X 3 V
  TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
  TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
  TANA09 Datatekniska beräkningar 4 G2X 1 O/V
  För Civlingenjör D eller IT gäller att en av TANA09 eller TANA21 ska läsas.
  TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  TDDE13 Multiagentsystem 6 A1N 1 V
  TDDE16 Text Mining 6 A1F 2 V
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE20 Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE57 Analys och utvärdering av kommunikationsnätverk 6 A1N 1 V
  TDDE63 Avancerad projektkurs: Informationssäkerhet 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE66 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 1 V
  TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering 6 A1X 2 V
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK03 Teknik för avancerade datorspel 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: AI och maskininlärning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1F 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE15 Avancerad maskininlärning 6 A1F 1 V
  TSBB19 Maskininlärning för datorseende 6 A1X 2 V
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1F 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE13 Multiagentsystem 6 A1N 1 V
  TDDE16 Text Mining 6 A1F 2 V
  Inriktning: Datorsystem — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Obligatorisk i profilen Datorsystem för studenter med antagningsår 2020 och senare.
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Obligatorisk i profilen Datorsystem för studenter med antagningsår 2020 och senare.
  TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE66 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Industriell ekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIM11 Industriell marknadsföring 6 G2X 3 O
  TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
  Inriktning: Medicinsk informatik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  Inriktning: Programmering och algoritmer — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE66 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  Inriktning: Spelprogrammering — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSBK03 Teknik för avancerade datorspel 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE20 Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V