Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School, 240 credits

L1G46

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Studietakt

Helfart

Inledning

Grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning. Utbildningen är utformad enligt målen för utbildning inom högskolan, fastställda i Högskolelagen och Högskoleförordningen samt Förordning 2021:1335 om utbildning till lärare och förskollärare.

Grundlärarutbildningen ges med tre inriktningar:

 • inriktning mot arbete i fritidshem,
 • inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att uppfylla examensordningens mål för grundlärarexamen. För att uppnå detta syfte tar utbildningen sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet. 

Denna utbildningsplan omfattar inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Mål

Grundlärarexamen

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 -6 ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,
 • visa fördjupad kunskap i bedömning och betygssättning.

För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen oavsett inriktning ska studenten 

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet  specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, 
 • visa förmåga att använda och värdera läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg,  
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6 ska studenten dessutom

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Innehåll

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För svenska, engelska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de av studenten valbara områdena:

1. naturorienterande ämnen och teknik,

2. samhällsorienterande ämnen, eller

3. svenska som andraspråk, eller

4. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 består av följande utbildningsområden:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng
 • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfattande 165 högskolepoäng, varav 
 • 30 högskolepoäng i svenska
 • 30 högskolepoäng i matematik
 • 30 högskolepoäng i engelska
 • 15 högskolepoäng ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning
 • 30 högskolepoäng i ett valbart fördjupningsområde. Den studerande kan välja att fördjupa naturorienterande ämnen och teknik eller samhällsorienterande ämnen, eller svenska som andraspråk eller idrott.
 • 30 högskolepoäng självständigt arbete som är kopplat till ämnesstudierna
 • Ytterligare verksamhetsförlagd utbildning om 15 högskolepoäng, som inkluderar 1,5 hp inom utbildningsvetenskapliga kärnan och resterande 13,5 hp som summerande avslutande verksamhetsförlagd utbildning.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:

 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt värdegrunden i förskolan och skolan, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygssättning för arbete som lärare, och
 • utvärdering och utvecklingsarbete.

I grundlärarutbildningen återfinns den utbildningsvetenskapliga kärnans innehåll i separata kurser. Dessa kurser har en tydlig relation till ämnes-, områdes- och/eller ämnesdidaktiska samt verksamhetsförlagda studier. Didaktiska och vetenskapliga färdigheter och förhållningssätt utgör programövergripande progressionsstråk, vilka genomsyrar kursinnehåll och examination i samtliga delar.

Utbildningen uppmärksammar och ger stöd för, kritisk reflektion kring, lärandets och undervisningens genus-, klass- och etnicitetsdimensioner.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ingår som integrerade moment i ämnes-/områdesstudierna, studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt som en längre fristående del i slutet av utbildningarna.

Profiler

Global profil

Den globala profilen utgörs av moment som ger mer erfarenhet och kunskap om internationella/globala frågor än vad som obligatoriskt ingår i programmet. Momenten är var för sig valbara för samtliga studenter på programmet men studenter som vill följa den globala profilen måste som minst ha gjort ett antal moment enligt kriterier nedan.

Uppfyllandet av profilens villkor avgörs av programansvarig efter ansökan från student. En genomgången profil resulterar i ett omnämnande i examensbeviset samt ett intyg där mer detaljerat innehåll framgår.

Följande kriterier krävs för att ta förskollärar- eller grundlärarexamen med global profil:

 • Utlandsstudier (VFU eller kurs) motsvarande minst fyra veckors heltidsstudier inom en programtermin. 
 • Genomförd kurs om 3 hp som introducerar och följer upp studier eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. (Kursen läses som fristående kurs och ingår ej i examen).

Samt ett av följande alternativ:

 • Minst 4 veckors VFU utomlands utöver det som ev. ingår i utlandsstudierna ovan
 • Fullföljd sommar/fält- eller ämneskurs utomlands
 • Aktivt deltagande i internationell akademisk konferens (i Sverige eller utomlands)
 • Fullföljd kurs på engelska tillsammans med inresande studenter i Sverige
 • Aktivt arbete med internationalisering på hemmaplan under en längre sammanhållen tid, till exempel utskottsarbete Internationella Relationer (LSEK)
 • Avslutande examensarbete vars empiri samlats in utomlands eller vars huvudsakliga frågeställning behandlar mångkulturalitet, globalisering, mänskliga rättigheter eller de globala målen om hållbar utveckling (SDG:s).

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 

samt 

Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2 

samt 

Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 

samt 

Engelska 6

samt

Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Arbetet relaterar till de ämnes- ämnesdidaktiska studierna.

  Inriktningen mot grundlärare 4-6 vid Linköpings universitet har en ämnesdidaktisk inriktning och genomförs i två separerade men innehållsmässigt relaterade arbeten. Det första arbetet (15 hp) genomförs på grundnivå (termin 6) och är inriktat på sammanställning och analys av tidigare forskning (forskningskonsumtion) medan det andra arbetet (15 hp) genomförs på avancerad nivå (termin 8) och handlar om insamling, bearbetning och analys ett empiriskt material (forskningsproduktion). Genom att de båda arbetena har olika karaktär får den studerande möjlighet att bredda sitt vetenskapliga kunnande. Det konsumtionsinriktade arbetet markerar vikten av att kunna förhålla sig till för läraryrket relevant forskning, medan det produktionsinriktade arbetet ger inblick i de vetenskapliga processer som formar kunskap.

  Examensarbetet ger den studerande möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier samt verksamhetsförlagda studier. Ett viktigt mål med arbetet är att ge den studerande goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till skolan som social och pedagogisk miljö, samt ge redskap för fortlöpande uppföljning och analys av den egna verksamheten.

  Examenskrav

  Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning, dvs 240 högskolepoäng  inom Grundlärarprogrammet får efter begäran examensbevis.

  I examensbeviset skall framgå vilka kurser den studerande har fullgjort. Dessutom redovisas titlar på de två examensarbeten omfattande 15 hp som den studerande skrivit under utbildningen.

  För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

  Examensbenämning på svenska

  Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

  Examensbenämning på engelska

   Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6 

  Särskild information

  Examination och betyg

  Examination inom ramen för grundlärarutbildningen är yrkesrelevant och pedagogiskt motiverad. Detta innebär att examinationen ses som ett lärtillfälle och en viktig del av den studerandes successiva  utveckling av yrkeskunnande och yrkesidentitet. Andra viktiga aspekter är att examinationen är rättssäker och kunskapskontrollerande. Utgångspunkten är de lagar, förordningar och lokala regelverk som styr verksamheten och den studerande bedöms utifrån de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges i kursplanernas lärandemål. Vid all examination är examinator skyldig att övertyga sig om den studerandes individuella prestation och om prövningsobjektets äkthet, dvs att det är den studerande ifråga som har genomfört examinationen. 

  Under utbildningen förekommer varierade examinationsformer. Formerna för examination anges i kursplanen för respektive kurs. 

  Examinationen av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor i verksamhetsförlagd utbildning sker genom systematiserad och dokumenterad observation i slutet av den studerandes VFU-period. Handledaren (den lokala lärarutbildaren) prövar och dokumenterar den studerandes förmåga och förhållningssätt och överlämnar därefter underlag till examinator som examinerar den studerande. Examinationen av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under den verksamhetsförlagda utbildningen är begränsad till tre examinationstillfällen per kurs, vilket framgår i respektive kursplan.

  Inom utbildningen används en tregradig betygsskala (Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd) om inte kursen eller momentets karaktär särskilt motiverar en tvågradig skala. Detta framgår i respektive kursplan.

  Examensbevis

  Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning inom Grundlärarprogrammet får efter begäran examensbevis. I examensbeviset skall framgå vilka kurser den studerande har fullgjort. Dessutom redovisas titlar på de två examensarbeten omfattande 15 hp vardera som den studerande skrivit under utbildningen. 

  Utlandsstudier

  I din utbildning har du under termin fem, sex och åtta stora möjligheter att läsa såväl VFU- som ämneskurser utomlands.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Inriktning: Studieort Linköping
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973G01 Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 GXX v202434-202437 O
  973G09 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande 8.5 GXX v202437-202443 O
  973G20 Utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning 1 1.5 GXX v202441-202441 O
  973G03 Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning 7.5 GXX v202444-202448 O
  973G04 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 GXX v202449-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973G05 Svenska 30* GXX v202504-202537 O
  *Kursen läses över flera terminer
  973G37 Svenska, verksamhetsförlagd utbildning 2 6 GXX v202513-202518 O

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973G05 Svenska 30* GXX O
  *Kursen läses över flera terminer
  973G06 Engelska 30* GXX O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973G06 Engelska 30* GXX O
  *Kursen läses över flera terminer
  973G10 Matematik 1 15 GXX O
  973G11 Matematik 2 15* GXX O
  *Kursen läses över flera terminer
  973G40 Engelska, verksamhetsförlagd utbildning 3 4.5 GXX O

  Termin 5 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973G11 Matematik 2 15* GXX O
  *Kursen läses över flera terminer
  973G14 Kemi 7.5 GXX V
  973G16 Historia 7.5 GXX V
  973G18 Musik 1 15 GXX V
  973G19 Idrott 1 15 GXX V
  973G38 Fysik 7.5 GXX V
  973G39 Geografi 7.5 GXX V
  973G41 Matematik, verksamhetsförlagd utbildning 4 4.5 GXX O
  973G42 Bild 1 15 GXX V

  Termin 6 VT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973G22 Examensarbete 1, Engelska 15 GXX V
  973G26 Examensarbete 1, Idrott 15 GXX V
  973G28 Examensarbete 1, Matematik 15 GXX V
  973G30 Examensarbete 1, Svenska 15 GXX V
  973G31 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 GXX O
  973G32 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 GXX O
  973G33 Examensarbete 1, Geografi 15 GXX V
  973G34 Examensarbete 1, Historia 15 GXX V
  973G35 Examensarbete 1, Fysik 15 GXX V
  973G36 Examensarbete 1, Kemi 15 GXX V

  Termin 7 HT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973A02 Idrott 2 15 AXX V
  973A03 Musik 2 15 AXX V
  973A04 Religionskunskap 7.5 AXX V
  973A05 Samhällskunskap 7.5 AXX V
  973A08 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 7.5 AXX O
  973A09 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod 9* AXX O
  *Kursen läses över flera terminer
  973A23 Biologi 7.5 AXX V
  973A24 Teknik 7.5 AXX V
  973A25 Bild 2 15 AXX V

  Termin 8 VT 2028

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  973A09 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod 9* AXX O
  *Kursen läses över flera terminer
  973A12 Examensarbete 2, Engelska 15 AXX V
  973A13 Examensarbete 2, Fysik 15 AXX V
  973A16 Examensarbete 2, Idrott 15 AXX V
  973A17 Examensarbete 2, Kemi 15 AXX V
  973A18 Examensarbete 2, Matematik 15 AXX V
  973A20 Examensarbete 2, Svenska 15 AXX V
  973A21 Examensarbete 2, Geografi 15 AXX V
  973A22 Examensarbete 2, Historia 15 AXX V
  973A26 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 13.5 AXX O