Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

Master of Science in Applied Physics and Electrical Engineering, 300 credits

6CYYY

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen - Teknisk fysik och elektroteknik

samt

Teknologie masterexamen med huvudområde Elektroteknik, Datateknik, Medicinsk teknik, Teknisk fysik eller Tillämpad matematik

Studietakt

Helfart

Syfte

 • Y-programmet utbildar civilingenjörer som kan arbeta vid den internationella teknikfronten och där befästa och förstärka kompetensen inom näringsliv och samhälle.
 • En Y-ingenjör har förmåga att skapa, utveckla, anpassa och använda modern teknik för att möta behoven som ställs från näringsliv och samhälle.
 • Med förståelse för teknikens roll i ett helhetsperspektiv kan Y-ingenjören i sin verksamhet också möta samhällets och enskilda individers krav på miljö, resurshushållning och ekonomi. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från teknisk fysik och elektroteknikprogrammet ha följande kunskaper och färdigheter:

Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper

​Y-ingenjören har en solid grund i matematik, naturvetenskap och teknik och kan, utgående från breda och djupa kunskaper inom dessa områden, strukturera, formulera och lösa komplexa tekniska problem.

Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen

En Y-ingenjör har en stark grund i matematik, vilket innefattar kunskaper i såväl grundläggande ämnen som analys och linjär algebra som komplex analys, vektor- och fourieranalys. I den matematiska grunden ingår även kunskaper inom sannolikhetslära, matematisk statistik, optimeringslära och tekniska beräkningar. Y-ingenjören har också solida kunskaper inom fysik och kan beskriva och modellera fenomen inom vågfysik, mekanik, elektromagnetism, termodynamik, statistisk mekanik och grundläggande kvantmekanik. En Y-ingenjör kan använda matematiken och fysiken som verktyg, strukturera, abstrahera och modellera problem inom teknisk fysik och elektroteknik.

Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen

​En Y-ingenjör har en bred teknisk kompetens med kunskaper och färdigheter inom såväl teknisk fysik och elektroteknik. Detta innebär att Y-ingenjören kan

 • använda begrepp, teorier och metoder från vågfysik, mekanik, elektromagnetism, termodynamik, statistisk mekanik och grundläggande kvantmekanik för att analysera och utveckla tekniska system inom teknisk fysik och inom elektroteknik. Detta innefattar också att kunna göra relevanta beräkningar, i förekommande fall med datorstöd, och utföra experimentella undersökningar.
 • modellera, analysera och använda systematiska metoder för att göra konstruktioner inom såväl analog som digital elektronik. Detta innefattar också att göra experiment och använda relevant utrustning för dessa ändamål. Y-ingenjören har också medverkat i genomförandet av en större projektuppgift.
 • beskriva, strukturera, abstrahera och modellera tekniska problem med datavetenskapliga begrepp och modeller. Y-ingenjören har kunskaper och färdigheter i objektorienterad programutveckling.
 • hantera de begrepp och matematiska modeller som krävs för att hantera linjära dynamiska system i samverkan med deterministiska signaler inom signalanalys och reglerteknik.

Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen​

En Y-ingenjör har fördjupade tekniska kunskaper inom en vald masterprofil. Masterprofilen omfattas av kurser (42-54 hp) inom ett väldefinierat tekniskt område, där en av kurserna är en projektkurs.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning

​Y-ingenjören kan med stöd av verktyg och metoder från matematik, teknisk fysik och elektroteknik identifiera, formulera och modellera komplexa tekniska problem inom dessa områden. Detta innefattar att göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, göra relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.

Experimenterande och kunskapsbildning

​En Y-ingenjör äger förmåga att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och utvärdera dessa genom experiment. Detta innefattar att formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. Y-ingenjören har även förmågan att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant litteratur inom det aktuella området.

Systemtänkande

​Y-ingenjören har förmåga att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla tekniska system och processer. Detta innebär att kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar av avvägningar.

Individuella färdigheter och förhållningssätt

​En Y-ingenjör visar initiativförmåga och har förmåga till ett självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Detta innefattar också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. Y-ingenjören har också förmåga att planera sin tid och sina resurser.

Professionella färdigheter och förhållningssätt

​Y-ingenjören kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Detta innefattar även att vara medveten i sin karriärplanering och hålla sig informerad om professionens utveckling.

Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

Att arbeta i grupp

En Y-ingenjör har god förmåga att samverka med andra personer vid utveckling av ny teknik. Detta innefattar att han/hon

 • har kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp
 • känner till hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en ”effektiv” grupp
 • därigenom äger förmåga att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt
 • har förmåga att agera i olika roller i en sådan grupp; framförallt agera i projektledarrollen

Att kommunicera

Y-ingenjören ska kunna

 • kommunicera skriftligt och muntligt med såväl tekniker som icketekniker
 • lägga upp en kommunikationsstrategi utifrån projektets mål
 • presentera projektresultat på ett förtroendeingivande sätt.

Att kommunicera på främmande språk

Y-ingenjören skall på engelska kunna läsa texter inom det egna teknikområdet samt kunna presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.

Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

En Y-ingenjör har perspektiv på teknikens betydelse och sin egen roll som ingenjör i samhället, både nationellt och globalt, med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En Y-ingenjör beaktar samhällets regelverk och har kännedom om historiska och kulturella sammanhang avseende aktuella frågor i ett globalt perspektiv.

Företags- och affärsmässiga villkor

Y-ingenjören har insikter i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik.

Att planera system

Y-ingenjören har kunskap och färdighet i

 • att kravsätta system och produkter, så att vederbörande kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta
 • att modellera produkter och system samt utvärdera dessa mot krav.

Att utveckla system

En Y-ingenjör har, inom sitt teknikområde, generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av konstruktioner och system och kan snabbt kan sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. Y-ingenjören har stor färdighet i att tillämpa kunskaperna från sin teknikspecialitet vid utvecklingsarbete.

Att realisera system

En Y-ingenjör känner till utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering.

Att ta i drift och använda

Y-ingenjören har kännedom om utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system.  

Innehåll

Kombinationen teknisk fysik och elektroteknik drar nytta av de båda ämnesområdenas många beröringspunkter, både teoretiska och ingenjörsmässiga. Teknisk fysik och elektroteknikprogrammets bas utgörs av matematiska, natur- och teknikvetenskapliga ämnen. Dessa ämnen ger kunskaper om hur man med matematisk metodik modellerar och analyserar fysikaliska och tekniska system. De ger också grunden till att kunna tillgodogöra sig och tillämpa metoder och verktyg för konstruktion av tekniska system inom fysik, elektroteknik och datateknik. Det kan till exempel vara styrsystem i bilar, kommunikationssystem, avancerade informationssystem, medicinskt tekniska system eller system på chip. I en rad projektkurser tillämpas de teoretiska kunskaperna och träning i att genomföra projekt på ett professionellt sätt. Även teamwork och språklig kommunikation tränas.

Programmet innehåller flera masterprofiler som alla knyter an till aktuell forskning vid tekniska högskolan och utvecklas i takt med den. I varje masterprofil ingår en projektkurs som ger träning i ingenjörsarbete. I utbildningen finns också moment som ger en insikt i sambandet mellan den tekniska utvecklingen och människans livsbetingelser. 

Profiler

 • En masterprofil omfattar 42-54 hp och består av obligatoriska och valbara kurser. Möjliga huvudområden är elektroteknik, tillämpad matematik, medicinsk teknik, teknisk fysik eller datateknik.
 • Masterprofilerna påbörjas termin 7.
 • Undantagsvis kan någon enstaka kurs efter beslut av programnämnden få bytas ut, se särskilda regler för masterprofilerna.
 • Examensbeviset anger namnet på masterprofilen som inriktning.

 

Inom utbildningsprogrammet för teknisk fysik och elektroteknik (Y) erbjuds följande masterprofiler:

Huvudområde elektroteknik:

 • Elektronik /Electronics/
 • Datorseende och signalanalys /Computer Vision and Signal Analysis/
 • Kommunikation /Communication/
 • Mekatronik /Mechanics and Control/
 • Styr- och informationssystem /Control and Information Systems/
 • System på chip /System-on-Chip/

 

Huvudområde datateknik:

 • Datadriven analys och maskinintelligens /Data Science and Machine Intelligence/

 

Huvudområde medicinsk teknik:

 • Medicinsk teknik /Biomedical Engineering/

 

Huvudområde teknisk fysik:

 • Fotonik och kvantteknologi /Photonics and Quantum Technology/
 • Teknisk fysik - Material- och nanofysik /Applied Physics - Materials and Nano Physics/
 • Teknisk fysik - Teori, modellering och datorberäkningar /Applied Physics - Theory, Modelling and Computation/

 

Huvudområde tillämpad matematik:

 • Finansiell matematik /Financial Mathematics/
 • Teknisk matematik /Engineering Mathematics/

 

Kurskrav för dessa masterprofiler:

 • Datorseende och signalanalys

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas.

 • Elektronik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas. Utöver ovanstående ska en av kurserna VLSI-konstruktion, CDIO eller Systemkonstruktion, CDIO väljas.

 • Kommunikation

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 18 hp väljas.

 • Mekatronik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen. Bland de valbara kurserna ska 24 hp väljas enligt följande:

- Minst 12 hp bland kurserna: Diagnos och övervakning, Industriell reglerteknik, Optimal styrning, Reglerteori, Sensorfusion, Modellering och inlärning för dynamiska system, Digital signalbehandling, Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system.

 - Minst 12 hp bland kurserna: Fordonsdynamik med reglering, Fordons-framdrivningssystem, Modellering och reglering av motorer och drivlinor, Elektriska drivsystem, Analytisk mekanik, Flygmekanik, Flerkroppsmekanik och robotik, Strömningslära och värmeöverföring.
Kurserna ska väljas så att minst 18 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik uppnås bland de valbara kurserna.

 • Styr- och informationssystem

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna Databasteknik eller Datorteknik och realtidssystem samt en av kurserna Reglerteknisk projektkurs eller Projektkurs i tillämpad matematik väljas.

 • System på chip

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 18 hp väljas. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna VLSI-konstruktion, CDIO eller Systemkonstruktion, CDIO väljas.

 • Datadriven analys och maskinintelligens

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas.  Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna Bilder och grafik, projektkurs, CDIO eller Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO väljas. En av kurserna Konstruktion och analys av algoritmer och Algoritmisk problemlösning ska väljas. En av kurserna Maskininlärning och Neuronnät och lärande system ska väljas.

 • Medicinsk teknik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas.

 • Fotonik och kvantteknologi

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas.

 • Material- och nanofysik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 12 hp väljas.

 • Teori, modellering och datorberäkningar

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 18 hp väljas. Endast en av av kurserna Maskininlärning och Neuronnät och lärande system får räknas inom profilen.

 • Finansiell matematik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 6 hp väljas.

 • Teknisk matematik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 12 hp väljas. Utöver ovanstående kurser ska en av CDIO-kurserna Projekt i tillämpad matematik, CDIO eller Reglerteknisk projektkurs, CDIO, väljas. Valet av kursen Projekt i tillämpad matematik, CDIO, medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet tillämpad matematik är uppfyllt. Val av Reglerteknisk projektkurs, CDIO, medför att studenten på annat sätt måste uppfylla kraven på tillräcklig mängd kurser på avancerad nivå inom huvudområdet.

Individuell profil

Det finns möjlighet att läsa kurser efter en individuell masterprofil. Individuell masterprofil upprättas i samråd med studievägledningen och beslut fattas av programnämnden efter ansökan. Ansökan om att få följa individuell masterprofil skall vara välmotiverad. Individuell masterprofil i samband med utlandsstudier upprättas i samråd med utbildningsledaren. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen är campusförlagd och inleds för samtliga studerande på programmet med grundläggande kurser i matematik, fysik, elektroteknik och programmering. Dessa kurser ger en god bas för fortsatta kurser och en livslång kompetensutveckling. Gemensamt för alla studerande på programmet är även kurser, som ger basfärdigheter i att utföra fysikaliska och elektrotekniska experiment, samt att konstruera elektro- och datatekniska system.

För utbildningen gäller att:

 • termin 1-6 är gemensam för samtliga studerande
 • den studerande fr o m termin 7 följer en masterprofil
 • kurser som är obligatoriska för masterprofilen anges i programplanen
 • utöver obligatoriska kurser skall ett antal valbara kurser läsas, så att examensfordringarna uppfylls.

 

I programplanen anges vilka kurser som är obligatoriska (o), valbara (v) eller frivilliga (f) under respektive termin. Även noteringen o/v kan förekomma och innebär att någon av ett antal kurser ska väljas. Frivilliga kurser får läsas, men ej räknas med i de 300 hp som krävs för examen. Andra kurser kan efter beslut av programnämnden räknas som valbara. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får ej ingå i examen samtidigt.

Alla kurser i Y-programmets programplan (utom frivilliga kurser ) för termin 7-9 får läsas som valbara av samtliga studerande vid programmet oberoende av masterprofil. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2
samt
Kemi 1
samt
Matematik 4 eller Matematik E

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För tillträde till kandidatprojektkursen, se förkunskapskrav i kursplanen.
  • För tillträde till kurs på termin 7 krävs avslutade kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer senast  den första augusti. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras. Planering ska ske enligt programnämndens riktlinjer.
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå, se förkunskapskrav i kursplanen. 

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Examensarbete på kandidatnivå (kandidatprojekt) utförs under termin 6. Huvudområde för kandidatexamen är teknisk fysik och elektroteknik. 

  Examensarbete på masternivå utförs under termin 10 och utgör det avslutande momentet på utbildningen. Tillåtna huvudområden för masterexamen i samband med civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik är teknisk fysik, elektroteknik, tillämpad matematik, datateknik samt medicinsk teknik. 

  För tillträde till examensarbete, se Tillträdeskrav till högre termin eller kurser.

  Examenskrav

  För att uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik 300 hp, skall studenten, med godkänt resultat, ha fullgjort:

  • samtliga obligatoriska kurser på programmet
  • en masterprofil med tillhörande obligatoriska och valbara kurser
  • valbara kurser i programplanen så att kravet på 300 hp uppnås
  • minst 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete (30 hp) varav 60 hp (kurser + examensarbete) inom huvudområdet
  • ett examensarbete omfattande 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundläggande nivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls med obligatoriska kurser på programmet.

   

  Särskilda kurskrav

  För att uppfylla målen under rubriken (se ovan)

  • Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling (MTS) skall minst 6 hp vara godkända av följande kurser;
   • TKMJ24 Miljöteknik
   • TKMJ15 Miljömanagement
   • TGTU94 Teknik och etik
   • TGTU49 Teknikhistoria
   • TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling
   • TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar
   • TRTE21 Kemi för rening och återvinning
  • Företags- och affärsmässiga villkor skall minst 6 hp vara godkända av följande kurser
   • TEAE01 Industriell ekonomi
   • TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling
  • Att kommunicera på främmande språk skall något av följande krav vara uppfyllt
   • Godkänt examensarbete skrivet på engelska
   • Godkänd kurs i engelska (eller annat främmande språk) om minst 6hp
   • Godkända utlandsstudier knutna till utbildningen under minst ett halvt år i icke-skandinaviskt land. Minst 30hp skall ha tillgodoräknats inom Y-programmet

  Maximalt kan 18hp av kurser utanför programplanen, inom språk, ekonomi, ledarskap eller annat område relevant för utbildningen, räknas med i examen.

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjörsexamen - Teknisk fysik och elektroteknik

  samt

  Teknologie masterexamen med huvudområde Elektroteknik, Datateknik, Medicinsk teknik, Teknisk fysik eller Tillämpad matematik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science in Engineering - Applied Physics and Electrical Engineering

  and

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Biomedical Engineering, Applied Physics or Applied Mathematics

  Särskild information

  Forskarutbildningskurser

  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för teknologer. Kontakta forskarstudierektor på resp institution. För att få räkna med en sådan kurs i civilingenjörsexamen måste ansökan inlämnas till programnämnden som beslutar om kursen är lämplig och som också fastställer kursplan och poängsätter kursen.

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 0
  TATB01 Matematisk grundkurs 6* G1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 1
  TATA24 Linjär algebra 8* G1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATB01 Matematisk grundkurs 6* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYY51 Ingenjörsprojekt 6* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEA51 Digitalteknik 4 G1N 2 O
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA24 Linjär algebra 8* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA41 Envariabelanalys 1 6 G1X 2 O
  TFYY51 Ingenjörsprojekt 6* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 2 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 1 O
  TDDE44 Programmering, grundkurs 8* G1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYB04 Mekanik och grundläggande fysikaliska begrepp 8* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFFM12 Fysikaliska utblickar 2* G1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2020.
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU96 Hållbar studiesituation 2* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA43 Flervariabelanalys 8 G1X 2 O
  TDDE44 Programmering, grundkurs 8* G1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYB04 Mekanik och grundläggande fysikaliska begrepp 8* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFFM12 Fysikaliska utblickar 2* G1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2020.
  TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU96 Hållbar studiesituation 2* G1X - F
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O
  TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 O
  TSKS37 Tekniska beräkningar i Python 2 G1F 4 O
  TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 O
  TFYB05 Elektromagnetism I 4 G2X 2 O
  TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 O
  TFYB08 Vågfysik 6 G2X 4 O
  TSEA28 Datorteknik Y 6* G1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TAMS14 Sannolikhetslära 4 G1X 4 O
  TFYA73 Modern fysik I 4 G2X 2 O
  TFYB09 Elektromagnetism II 4 G2F 1 O
  TSEA28 Datorteknik Y 6* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TPTE06 Praktik 6 G1X - V

  Termin 5 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS24 Statistisk teori, grk 4 G2X 4 O
  TATA77 Fourieranalys 6 G2X 1 O
  TDDE71 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
  Period 2
  TDDE71 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik 6 G2X 4 O
  TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 O

  Termin 6 VT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYA73 Modern fysik I 4 G2X 3 O
  TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 O
  TFYA75 Fysik kandidatprojekt 16* G2E 2 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  En av kurserna Elektronik kandidatprojekt och Fysik kandidatprojekt ska väljas.
  TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  En av kurserna Elektronik kandidatprojekt och Fysik kandidatprojekt ska väljas.
  THEN18 Engelska 6* G1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens 2 G1X - V
  Period 2
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYY. Se utbildningsplan.
  TFYA74 Modern fysik II 4 G2X 1 O/V
  En av kurserna Modern fysik II och Signaler, information och kommunikation ska väljas.
  TFYA75 Fysik kandidatprojekt 16* G2E - O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  En av kurserna Elektronik kandidatprojekt och Fysik kandidatprojekt ska väljas.
  TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  En av kurserna Elektronik kandidatprojekt och Fysik kandidatprojekt ska väljas.
  TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 O/V
  En av kurserna Modern fysik II och Signaler, information och kommunikation ska väljas.
  THEN18 Engelska 6* G1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 7 HT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
  TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Ges udda år.
  TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
  TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATM85 Funktionalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1N 4 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
  TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 V
  TFKE59 Grundläggande kemi 6 G1X 2 V
  TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6 A1X 3 V
  TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
  TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
  TFYA97 Modern optik 6 A1X 4 V
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 4 V
  TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 1 V
  TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 4 V
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  TSTE12 Konstruktion av digitala system 6 A1X 3 V
  TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
  Period 2
  TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CYYY, se utbildningsplan.
  TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CYYY, se utbildningsplan.
  TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder 6 A1X 3 V
  TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 2 V
  TATM85 Funktionalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TEAE05 Resursteori 6 G1X 3 V
  TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 1 V
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
  TFYA60 Astronomi och geofysik 6 G1X 3 V
  TFYA90 Beräkningsfysik 6 A1X 4 V
  TFYB01 Avancerad elektromagnetism 6 A1N 2 V
  TFYM01 Fasta tillståndets fysik I 6 A1F 2 V
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
  TMMS31 Biomekanisk modellering av vävnader och system 6 A1X 4 V
  TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB21 Beräkningsfotografi 6 A1X 4 V
  TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
  TSEK02 Radioelektronik 6 A1X 3 V
  TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar 6 A1X 1 V
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
  Inriktning: Datadriven analys och maskinintelligens — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 4 O
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 O
  Period 2
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 O
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 O
  Inriktning: Datorseende och signalanalys — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 O
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
  Period 2
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB21 Beräkningsfotografi 6 A1X 4 O
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  Inriktning: Elektronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 O
  TSTE12 Konstruktion av digitala system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar 6 A1X 1 O
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 2 V
  TSEK02 Radioelektronik 6 A1X 3 V
  Inriktning: Finansiell matematik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 O
  TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 O
  TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATM85 Funktionalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATM85 Funktionalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 V
  Inriktning: Fotonik och kvantteknologi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 O
  TFYA97 Modern optik 6 A1X 4 O
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYB01 Avancerad elektromagnetism 6 A1N 2 V
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  Inriktning: Kommunikation — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 4 O
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TSEK02 Radioelektronik 6 A1X 3 V
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
  Inriktning: Medicinsk teknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 O
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
  Period 2
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 O
  TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Mekatronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 2 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 O
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
  Inriktning: Styr- och informationssystem — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 O
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 4 V
  Period 2
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 O
  TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 O/V
  En av kurserna Databasteknik och Datorteknik och realtidssystem ska väljas inom profilen.
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6 A1X 1 V
  TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 2 V
  Inriktning: System-on-chip — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSTE12 Konstruktion av digitala system 6 A1X 3 O
  TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 O
  TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 2 O
  TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
  TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar 6 A1X 1 V
  TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk fysik - material- och nanofysik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 V
  TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
  TFYA97 Modern optik 6 A1X 4 V
  Period 2
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYM01 Fasta tillståndets fysik I 6 A1F 2 O
  TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
  Inriktning: Teknisk fysik - teori, modellering och datorberäkningar — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 O
  TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6 A1X 3 O
  TFYA40 Analytisk mekanik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA75 Relativitetsteori 6* A1F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  Period 2
  TFYA40 Analytisk mekanik 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA90 Beräkningsfysik 6 A1X 4 O
  TATA75 Relativitetsteori 6* A1F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TFYM01 Fasta tillståndets fysik I 6 A1F 2 V
  Inriktning: Teknisk matematik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 O
  TATM85 Funktionalanalys 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
  TATA32 Diskret matematik 8* G1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1N 4 V
  TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6 A1X 3 V
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 4 V
  Period 2
  TATM85 Funktionalanalys 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA32 Diskret matematik 8* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 2 V

  Termin 8 VT 2028

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYY. Se utbildningsplan.
  TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYI. Se utbildningsplan.
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CYYY, se utbildningsplan.
  TKMJ15 Miljömanagement 6 G1F 3 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CYYY, se utbildningsplan.
  TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 V
  TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
  TFYB03 Avancerad kvantmekanik 6 A1X 4 V
  TFYM02 Fasta tillståndets fysik II 6 A1X 2 V
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYY. Se utbildningsplan.
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYY. Se utbildningsplan.
  TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TAOP87 Projekt i tillämpad optimering 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
  TEAE20 Immaterialrätt 6 G1X 1 V
  TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling 6 G1X 4 V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYY. Se utbildningsplan.
  TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
  TSBB33 3D-datorseende 6 A1X 3 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V
  TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X 3 V
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Datadriven analys och maskinintelligens — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 V
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Elektronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen elektronik ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 O
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen elektronik ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Finansiell matematik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 O
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 O
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
  Period 2
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
  TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
  Inriktning: Fotonik och kvantteknologi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 O
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYB03 Avancerad kvantmekanik 6 A1X 4 V
  Period 2
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X 3 V
  Inriktning: Kommunikation — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  Period 2
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  Inriktning: Medicinsk teknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 O
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 O
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  Period 2
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  Inriktning: Mekatronik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Styr- och informationssystem — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 O
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 O
  Period 2
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 O/V
  En av kurserna Databasteknik och Datorteknik och realtidssystem ska väljas inom profilen.
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: System-on-chip — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 O
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen system på chip ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen system på chip ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TEAE20 Immaterialrätt 6 G1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
  Inriktning: Teknisk fysik - material- och nanofysik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
  TFYM02 Fasta tillståndets fysik II 6 A1X 2 V
  Period 2
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 O
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk fysik - teori, modellering och datorberäkningar — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.