Matematisk grundkurs, 6 hp

Foundation Course in Mathematics, 6 credits

TNA001

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Claes Algström

Studierektor eller motsvarande

George Baravdish

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 89 h
Rekommenderad självstudietid: 71 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 1 (HT 2018) 0, 1 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 1 (HT 2018) 0, 1 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 1 (HT 2018) 0, 1 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign
 • Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle
 • Civilingenjörsprogram i medieteknik

Lärandemål

Kursen syftar till att bidra till en positiv start på universitetsstudierna, både då det gäller en social tillhörighet samt att få en repetition av matematik från tidigare studier. Dessutom skall några matematiska begrepp, som för många är nya, introduceras. Ett viktigt mål är att systematiskt ge utvecklingsmöjligheter inom vissa områden genom att använda varierat arbetssätt och flera examinationsmoment. Detta skall bl.a. bidra till att förbättra den studerandes förmåga att reflektera över det egna lärandet och ge förtrogenhet med att arbeta i en grupp, som skall ses som en resurs där goda samarbetsformer uppmuntras.
Inom ramen för kursens innehåll skall den studerande efter genomgången kurs:

 • kunna visa en elementär förmåga att skriva, läsa och tala det matematiska språket.
 • kunna visa god algebraisk räkneförmåga med reella tal och komplexa tal.
 • kunna använda grundläggande begrepp inom funktionsläran, såsom definitions- och värdemängd, sammansatta funktioner, inverser och deras viktigaste egenskaper.
 • kunna elementära funktioners egenskaper samt använda detta i problemlösning.
 • kunna ställa upp och lösa ekvationer och olikheter.
 • kunna arbeta med aritmetiska och geometriska talföljder och summor samt binomialsatsen.
 • visa att man förstått principen för induktionsbevis och/eller genomföra enkla sådana bevis.
 • ha grundläggande kunskaper i vektorgeometri i två och tre dimensioner och där bl.a. kunna lösa problem som kräver kunskaper i lösning av linjära ekvationssystem, skalärprodukt samt ekvationer för linjer och plan.
 • kunna redogöra för innehållet i några centrala definitioner och enkla bevis.

  Kursinnehåll

  Räkning med algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp. Ekvationslösning. Funktioner och funktionskurvor. Definition av de elementära funktionerna: naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och arcusfunktionerna, komplexa exponentialfunktionen. Undersökning av de elementära funktionernas egenskaper. Grundläggande principer för logiska resonemang. Induktionsbevis. Koordinatsystem i planet, polära koordinater, ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa tal i polär form, Eulers formler. Talföljder och summor, binomialsatsen. Grundläggande vektorgeometri, ekvationer för linjer och plan i tre dimensioner.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Undervisningen och stödet till kursdeltagarna sker i form av föreläsningar, lektioner och handledning av lärare. En stor del av arbetet, inklusive viss examination, kommer att ske i grupper (se nedan).

  Examination

  KTR1Frivilliga kontrollskrivningar0 hpD
  UPG1Inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar1.5 hpU, G
  TEN1Skriftlig tentamen4.5 hpU, 3, 4, 5
  Kontrollskrivningarna är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande augusti.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Om undervisningsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Studierektor eller motsvarande

  George Baravdish

  Examinator

  Claes Algström

  Kurshemsida och andra länkar

  http://lisam.liu.se

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 89 h
  Rekommenderad självstudietid: 71 h

  Kurslitteratur

  Böcker

  • Forsling-Neymark, Matematisk analys, en variabel 2
   Kap 1-2

  Kompendier


  • Kompletterande material (utges av institutionen)
 • Kod Benämning Omfattning Betygsskala
  KTR1 Frivilliga kontrollskrivningar 0 hp D
  UPG1 Inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar 1.5 hp U, G
  TEN1 Skriftlig tentamen 4.5 hp U, 3, 4, 5
  Kontrollskrivningarna är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande augusti.

  Böcker

  Forsling-Neymark, Matematisk analys, en variabel 2

  Kap 1-2

  Kompendier

  Kompletterande material (utges av institutionen)

  I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
  I U A Moduler Kommentar
  1. ÄMNESKUNSKAPER
  1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  X
  TEN1
  
                
  1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
  X
  
                
  1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  
                
  2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
  X
  X
  TEN1
  UPG1
  Problemformulering, modellering, uppskattningar
  2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
  X
  
                
  2.3 Systemtänkande
  
                
  2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
  X
  X
  TEN1
  Kreativt och kritiskt tänkande
  2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
  
                
  3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
  3.1 Arbete i grupp
  X
  X
  X
  
                
  3.2 Kommunikation
  X
  X
  X
  UPG1
  Matematisk kommunikation - skriftligt och muntligt
  3.3 Kommunikation på främmande språk
  
                
  4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  
                
  4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
  
                
  4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
  
                
  4.4 Att konstruera produkter och system
  
                
  4.5 Att realisera produkter och system
  
                
  4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
  
                
  5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
  
                
  5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
  
                
  5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

  Namn Filnamn Beskrivning
  02 TNA001_Ovningstenta_losningar_2018 02 TNA001_Ovningstenta_losningar_2018.pdf
  TNA001_T121020 TNA001_T121020.pdf
  01 TNA001_PM infor tentamen 2018 + ovningstenta 01 TNA001_PM infor tentamen 2018 + ovningstenta.pdf
  TNA001_T131025 TNA001_T131025.pdf
  TNA001_T130828 TNA001_T130828.pdf
  TNA001_T130108 TNA001_T130108.pdf
  TNA001_T140827 TNA001_T140827.pdf
  03 TNA001_Repuppgifter_2018 03 TNA001_Repuppgifter_2018.pdf
  TNA001_T140827L TNA001_T140827L.pdf
  TNA001_T121020L TNA001_T121020L.pdf
  TNA001_T141031 TNA001_T141031.pdf
  TNA001_T130108L TNA001_T130108L.pdf
  TNA001_T130828L TNA001_T130828L.pdf
  TNA001_T131025L TNA001_T131025L.pdf
  TNA001_T140110 TNA001_T140110.pdf
  TNA001_T140110L TNA001_T140110L.pdf
  TNA001_T141031L TNA001_T141031L.pdf
  TNA001_T151030L TNA001_T151030L.pdf
  TNA001_T150107L TNA001_T150107L.pdf
  TNA001_T150107 TNA001_T150107.pdf
  TNA001_T150826L TNA001_T150826L.pdf
  TNA001_T160104L TNA001_T160104L.pdf
  TNA001_T150826 TNA001_T150826.pdf
  TNA001_T170103 TNA001_T170103.pdf
  TNA001_T151030 TNA001_T151030.pdf
  TNA001_T161028L TNA001_T161028L.pdf
  TNA001_T170103L TNA001_T170103L.pdf
  TNA001_T170823 TNA001_T170823.pdf
  TNA001_T160824L TNA001_T160824L.pdf
  TNA001_T160824 TNA001_T160824.pdf
  TNA001_T161028 TNA001_T161028.pdf
  TNA001_T160104 TNA001_T160104.pdf
  TNA001_T171019L TNA001_T171019L.pdf
  TNA001_T170823L TNA001_T170823L.pdf
  TNA001_T180829 TNA001_T180829.pdf
  TNA001_T180829L TNA001_T180829L.pdf
  TNA001_T180104 TNA001_T180104.pdf
  TNA001_T171019 TNA001_T171019.pdf
  TNA001_T180104L TNA001_T180104L.pdf
  TNA001_T181101 TNA001_T181101.pdf
  TNA001_T181101L TNA001_T181101L.pdf
  TNA001_T190107 TNA001_T190107.pdf
  TNA001_T190107L TNA001_T190107L.pdf